PROGRAMMING PHP BASIC

สอนเขียนโปรแกรม php พื้นฐาน

6 วัน (30 ชั่วโมง)
วันที่เริ่มสอน 16 มิ.ย. 2562 เวลา 10.00 - 16.00 น.
ราคา 9000 7900
รายชื่อวิทยากร : K.Sirisak Prapuet

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP และสามารถสร้างเว็บเพ็จด้วย PHP ได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างระบบงานเบื้องต้น news ที่มีส่วนของการเพิ่ม,แก้ไขและลบรายการข้อมูลได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างระบบการค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงบนเว็บไซต์ได้

รายละเอียดคอร์ส

ครั้งที่ 1
Break 1 (10.00-12.00) 
PHP & HTML5 & CSS เบื้องต้น

เนื้อหาของหน่วยนี้จะแนะนำให้รู้จักกับ PHP ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการนำไปพัฒนาใช้งาน และรู้จักกับพื้นฐาน HTML5 & CSS 
เพื่อประยุกต์พัฒนาเว็บต่อไป 
•    PHP คือ ?
•    หลักการทำงานและข้อดีของ PHP 
•    พื้นฐานโครงสร้าง HTML5 เบื้องต้น
•    พื้นฐานโครงสร้าง CSS เบื้องต้น

Break 2  (13.00-16.00) 
ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ได้ใช้งานกับ PHP

ได้แก่ โปรแกรมที่ทำหน้าเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ และ PHP รวมไปถึงโปรแกรมที่ช่วยในการเขียนโค้ด
•    Web Server > XAMPP
•    Tools Editor > Sublime
•     (Work Shop)

ครั้งที่ 2
Break 1 (10.00-12.00) 
Getting started with PHP

หน่วยนี้จะเริ่มพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย PHP 
•    การเปิด-ปิด แท็ก, comment อธิบายโค้ด
•    ตัวแปร (Variable)
•    ประเภทของข้อมูล (Data Type)
•    ค่าคงที่ (Constant)
•    โอเปอเรเตอร์ต่างๆ (Operator) ได้แก่ 
Arithmetic Operator, String Operator, Assignment Operator, 
Combination Assignment Operator, Increment and Decrement Operator, 
Comparison Operator, Logical Operator

Break 2  ( 13.00-16.00 ) 
กลุ่มคำสั่งที่ใช้ตรวจสอบเงื่อนไข

•    คำสั่ง if  /  else  /  elseif 
•    คำสั่ง  switch 
กลุ่มคำสั่งควบคุมการทำงานซ้ำๆ
•    คำสั่ง while
•    คำสั่ง for
•    คำสั่ง do..while
•    (Work Shop)

ครั้งที่ 3
Break 1 (10.00-12.00) 
อาร์เรย์ (Array)

หน่วยที่ผ่านมาได้กล่าวถึงตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บค่าเพียงค่าเดียว แต่การที่จะเก็บข้อมูลหลายๆ ตัวไว้ในกลุ่มเดียวกันอีกรูปแบบหนึ่ง โดยไม่ต้องใช้ตัวแปรหลายๆ ตัว เรียกว่า อาร์เรย์ ซึ่งหน่วยนี้จะแนะนำการใช้งานตัวแปรอาร์เรย์ที่มีความหลากหลาย
•    พื้นฐานของอาร์เรย์
•    การสร้างอาร์เรย์
•    นับจำนวนสมาชิกในอาร์เรย์
•    แสดงรายการสมาชิกในอาร์เรย์
•    ตรวจสอบข้อมูลในอาร์เรย์
•    แก้ไขและลบสมาชิกในอาร์เรย์
•    สร้างสตริงจากอาร์เรย์ด้วย implode() และสร้างอาร์เรย์จากสตริงด้วย explode()
•    จัดเรียงสมาชิกในอาร์เรย์เบื้องต้น
•    อาร์เรย์หลายมิติ

Break 2  (13.00-16.00) 
Work Shop เกี่ยวกับ Array

ครั้งที่ 4
Break 1 (10.00-12.00) 
สตริง (String)

ในหน่วยนี้จะกล่าวถึงฟังก์ชันที่ใช้ จัดการกับสตริง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย PHP ต่อไป
•    ตัดช่องว่าง สตริง , จัดรูปแบบ สตริง 
•    หาความยาว และ เปรียบเทียบ สตริง
•    หาสตริงย่อย และ ตำแหน่งของสตริง
•    ค้นหาและแทนที่ข้อมูลในสตริง
•    (Work Shop)

Break 2  (13.00-16.00) 
Date & Time 

PHP มีความสามารถในการจัดการข้อมูลวันที่และเวลาได้หลากหลายรูปแบบและการแสดงผลทางเว็บไซต์
ซึ่งวันที่และเวลา มีความสำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์ และแสดงให้เห็นบนเว็บไซต์โดยทั่วไป เช่น การแสดงวันที่เวลาปัจจุบัน วันที่การสั่งซื้อสินค้า การบันทึกเวลาที่โพสต์ข้อมูลบนเว็บไซต์ การคำนวณวันเวลาในระบบฐานข้อมูลที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น 
•    แสดงวันที่ภาษาไทย
•    ตรวจสอบวันที่ว่าถูกต้องหรือไม่
•    รู้จักกับค่า timestamp
•    การแสดงวันที่และเวลาในหลายๆ รูปแบบ
•    (Work Shop)

ครั้งที่ 5
Break 1 (10.00-12.00) 
ฟอร์ม (FORM) และ  MySQL

การเขียน PHP เพื่อจัดการกับข้อมูลในแบบฟอร์ม การตรวจสอบข้อมูลที่รับมาจากผู้ใช้จากฟอร์ม และ
การใช้งาน MySQL ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลประเภทโอเพ่นซอร์ซ ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อนำมาใช้งาน อีกทั้งยังมีความสามารถ ไม่แพ้ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ต้องเสียเงินอย่างเช่น Oracle, MS SQL เป็นต้น
•    ฟอร์ม => text box, text area, hidden field
•    ฟอร์ม => radio button, checkbox
•    ฟอร์ม => select box
•    ตรวจสอบข้อมูลจากแบบฟอร์ม และการประยุกต์ใช้งาน Form 
•    การใช้งาน MySQL เบื้องต้น
•    การสร้างฐานข้อมูล, การสร้างตาราง
•    ชนิดข้อมูลใน MySQL เบื้องต้น เช่น ข้อมูลตัวเลข, ข้อมูลวันที่-เวลา, ข้อมูลสตริง เป็นต้น
•     (Work Shop)
 
Break 2  (13.00-16.00) 
เขียน PHP ติดต่อกับ MySQL (PDO) 

เนื้อหาในหน่วยนี้จะเชื่อมโยงจากหน่วยที่ผ่านมา เป็นการใช้งานร่วมกันระหว่าง PHP และ MySQL เพื่อเพิ่มข้อมูล แสดงข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ผ่านฟอร์ม เป็นต้น  รวมไปถึง Work Shop การสร้างระบบตัวอย่าง การบันทึกข้อมูล news
•    PHP จัดการกับ MySQL => SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE เป็นต้น
•    การอ่านข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL มาแสดงบนเว็บเพ็จ
•    เพิ่มเรคอร์ดลงฐานข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม
•    Work Shop (INSERT, UPDATE, DELETE => NEWS)


ครั้งที่ 6
Break 1 (10.00-12.00) 
Work Shop (บทความข่าวสาร & การค้นข้อมูล)

(ต่อเนื่องจากเนื้อหาครั้งที่ผ่านมา) สามารถ เขียนระบบบทความข่าวสารบนเว็บไซต์ เเละสามารถค้นหาข่าวสารต่างๆ ที่เพิ่มเข้าไปในระบบได้ 
•    สร้างเพ็จข่าวสาร และมีส่วนของการเพิ่ม (Insert) การ แก้ไข (Update) และการลบ (Delete)
•    การค้นหาข่าวสารจากระบบ  (Search)

Break 2 (13.00-16.00) 
อัปโหลดไฟล์ขึ้นเว็บไซต์

การอัปโหลดไฟล์ขึ้นโฮสจริง (FTP) ด้วยโปรแกรม FileZilla 
•    ติดตั้ง โปรแกรม FileZilla 
•    การคอนฟิกค่าต่างๆ เพื่อใช้งาน FTP 
•    การอัปโหลดไฟล์ขึ้นโฮส 
•    (Work Shop) 

 

ORANGE workshop

ปากซอยราชวิถี 36 อาคารหัวมุม ชั้น 3 (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สอนเขียนเว็บไซต์ | สอนทำเว็บไซต์ | เรียนเขียนเว็บไซต์ | สอนเขียนโปรแกรม | สอนทำโปรแกรม | เรียนเขียนโปรแกรม | สอนสร้างเว็บไซต์ | Partner